Cat Cast  
Fundació PortAventura Fundació PortAventura
6è Torneig de Golf Solidari

Condicions generals

1. Accés i utilització

Aquestes Condicions Generals d’Accés i Utilització (d’ara endavant, les Condicions Generals) regulen l’accés i l’ús d’aquest lloc web, accessible a través de l’adreça www.fundacioportaventura.org (d’ara endavant, el Lloc Web), propietat de Fundació Privada PortAventura (d’ara endavant, la FUNDACIÓ). L’accés i la utilització del Lloc Web per part de l’usuari (d’ara endavant, l’Usuari) és de caràcter gratuït; la seva visualització no requereix cap subscripció ni registre previs. No obstant això, la contractació de determinats serveis o productes a través del Lloc Web pot requerir el registre de l’Usuari en els termes que es descriuen més endavant, i prèvia acceptació de determinades condicions especifiques que desenvolupen i complementen aquestes Condicions Generals.

Les dades identificadores del propietari i responsable del Lloc Web són les que figuren a continuació:

FUNDACIÓ Privada PortAventura
Avda. Alcalde Pere Molas, Km2
43480 Vila-seca (Tarragona)
CIF: G55526909
Adreça de correu electrònic: info@fundacioportaventura.org
Telèfon: (+34) 977 77 91 52
Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia, Direcció General del Dret i d’Entitats Jurídiques amb el número d’inscripció 2660.

L’accés i la utilització del Lloc Web estan subjectes i, en conseqüència, es regiran per tot allò que contenen les presents Condicions Generals, sense perjudici de les condicions específiques que siguin d’aplicació als serveis concrets que inclouen.

En aquest sentit, es fa constar expressament que el mer accés i la utilització del Lloc Web atribueix la condició d’Usuari del Lloc Web i comporta l’acceptació plena i sense reserves per part de l’Usuari del contingut íntegre de les Condicions Generals i, si escau, si fossin d’aplicació, de les condicions específiques, en la versió publicada al Lloc Web en el moment de l’accés esmentat. En conseqüència, l’Usuari, sota la seva responsabilitat, ha de llegir atentament la totalitat de les condicions en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Lloc Web. Les condicions específiques són d’aplicació a determinats productes, serveis i continguts oferts als Usuaris a través del Lloc Web, l’accés als quals i la seva utilització s’hi sotmeten i que –segons els casos– substitueixen, completen i/o modifiquen les Condicions Generals. Si l’Usuari no està d’acord amb el contingut d’aquestes, s’ha d’abstenir conseqüentment d’accedir al Lloc Web i d’operar-hi.

L’Usuari coneix i accepta, pel mateix fet de visitar el Lloc Web, que les dades i la informació que conté hi apareixen únicament i exclusiva com a informació de caràcter preliminar disposada a l’atenció de l’Usuari i que, en un moment donat, poden contenir errors, imprecisions o manca d’actualització.

La FUNDACIÓ es reserva la facultat de modificar i d’actualitzar la informació continguda al Lloc Web, la seva configuració i presentació, com també aquestes Condicions Generals o específiques, en qualsevol moment a la seva discreció i sense necessitat d’avís previ, de manera que és responsabilitat de l’Usuari la seva deguda lectura en el moment de cada accés i/o de cada utilització.

L’Usuari declara que és major d’edat, de conformitat amb el seu dret nacional, i que té la capacitat legal necessària per a vincular-s’hi mitjançant aquestes Condicions Generals, com també per a utilitzar i, si escau, contractar a través del Lloc Web, de conformitat amb les condicions específiques que siguin d’aplicació, totes les quals l’Usuari declara que coneix, entén i accepta en la seva totalitat.

Aquest Lloc Web ha estat desenvolupat en benefici dels clients finals i, per tant, els serveis a què s’hi pot accedir no s’adrecen a empreses majoristes, detallistes, ni a cap mena d’intermediari, ja sigui del sector del lleure, del turisme o de qualsevol altre. En conseqüència, l’Usuari reconeix i accepta que el Lloc Web és, únicament i exclusiva, per al seu ús personal i manifesta que els productes o serveis adquirits o contractats a través del Lloc Web són per a ús o consum propi, de manera que resta sota la seva responsabilitat l’accés, la utilització, l’ús o el consum per part de tercers dels productes o serveis oferts al Lloc Web que hi accedeixen, els utilitzen o els contracten en el seu nom. En aquest sentit, l’Usuari accepta, de manera expressa i sense excepcions, que l’accés i la utilització del Lloc Web dels seus serveis té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L’Usuari declara que tota la informació subministrada per ell en el curs de la utilització del Lloc Web és certa, vertadera, completa i precisa.

L’Usuari es compromet a utilitzar el Lloc Web de conformitat amb la legislació vigent, amb allò que disposen les Condicions Generals i les condicions específiques, quan aquestes últimes siguin d’aplicació, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic. L’Usuari s’obliga a estar-se d’utilitzar el Lloc Web amb finalitats o efectes il·lícits, contraris a allò que estableixen les Condicions Generals i les condicions específiques que siguin d’aplicació o de forma lesiva per als drets i els interessos de la FUNDACIÓ o de tercers, o de qualsevol altra manera que pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el Lloc Web i n’impedeixi la seva utilització normal per part dels Usuaris.

La FUNDACIÓ es reserva el dret a denegar o a retirar l’accés i/o la utilització del seu Lloc Web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, als usuaris registrats que incompleixen aquestes Condicions Generals i/o les condicions específiques, quan resultin d’aplicació.

2. Garanties d’utilització del Lloc Web

La FUNDACIÓ no garanteix la disponibilitat ni la continuïtat del funcionament del Lloc Web ni dels productes, serveis o continguts que s’hi ofereixen, com tampoc que el contingut existent al seu Lloc Web no contingui errors o no es trobi actualitzat, i resta exonerada de tota responsabilitat pels danys i els perjudicis de qualsevol natura que es puguin originar per aquestes circumstàncies. La FUNDACIÓ portarà a terme, sempre que no hi concorrin circumstàncies que ho facin impossible o de difícil execució, i tan bon punt tingui notícia dels errors, les desconnexions o la falta d’actualització dels continguts, totes aquelles feines tendents a esmenar els errors, a restablir la comunicació i a actualitzar els continguts esmentats.

Així mateix, la FUNDACIÓ no garanteix la fiabilitat tècnica del seu Lloc Web ni l’accés a les seves diverses pàgines, ni la fiabilitat dels continguts proporcionats per tercers a través del Lloc Web, i resta exonerada de tota responsabilitat pels danys i els perjudicis de qualsevol natura que es puguin originar per la manca de certesa, veracitat, disponibilitat, continuïtat, licitud, actualització i natura d’aquests continguts.

La FUNDACIÓ manifesta i garanteix que el seu Lloc Web disposa de la tecnologia (programari i maquinari) necessària en la data, per a accedir-hi i utilitzar-lo. No obstant això, la FUNDACIÓ no garanteix l’eventual existència de virus o altres elements tecnològics nocius que poden produir alteracions en els sistemes informàtics de l’Usuari introduïts per qualsevol mitjà per tercers. Igualment, la FUNDACIÓ manifesta que el seu Lloc Web ha estat dissenyat, creat i implementat per tercers a petició de la FUNDACIÓ i que compta amb sistemes de seguretat adients en funció de la tecnologia actual.

3. Política de Privadesa FUNDACIÓ PRIVADA PortAventura

De conformitat amb el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, així com qualsevol llei nacional que resulti d'aplicació, t'informem que les dades personals que ens facilitis a través dels diferents formularis i/o punts de registre d'aquest Lloc web seran tractats per FUNDACIÓ PRIVADA PortAventura, com a responsable del tractament dels mateixos amb les finalitats que en cada cas i per a cada producte o servei s'especifiquin. Així mateix, t'informem que les teves dades personals podran ser cedits tercers quan així s'indiqui i es conservaran durant el termini que s'estipuli en cadascun dels punts de recollida de dades de caràcter personal existents en aquest Lloc web.

T'informem també que tens la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les teves dades, mitjançant comunicació escrita a l'adreça de correu electrònic fundacion@portaventura.es, o bé, a la nostra adreça postal: FUNDACIÓ PORTAVENTURA, Av. Alcalde Pere Molas, Km 2; C.P. 43480, Vila-seca (Tarragona).

4. Drets de propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del Lloc Web (incloent-hi, sense caràcter limitador, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat de la FUNDACIÓ o bé aquesta es troba autoritzada al seu ús i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial. La compilació (s’entén com a tal la recopilació, l’ordenació i el muntatge) de tot el contingut del Lloc Web és propietat exclusiva de la FUNDACIÓ –o bé es troba autoritzada per a això– i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Tot el programari utilitzat en l’ús i el desenvolupament del Lloc Web és propietat de la FUNDACIÓ –o bé es troba autoritzada per al seu ús– i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Fundació Privada PortAventura i les seves marques són marques registrades propietat de la FUNDACIÓ. Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies que apareixen en aquest document o al Lloc Web poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

Queda terminantment prohibit qualsevol altre ús del contingut del Lloc Web, així com el seu mateix disseny, la configuració i la forma d’exposició, incloent-hi, a títol enunciatiu i no limitador, la seva reproducció, modificació, distribució, comercialització, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial, ja sigui amb fins comercials o merament divulgatius.

És política de la FUNDACIÓ no acceptar materials, idees o suggeriments de caràcter creatiu, excepte quan expressament se sol·licitin, a fi d’evitar qualsevol confusió en el cas de similitud entre les idees enviades pels Usuaris i les idees desenvolupades per la FUNDACIÓ. A aquest efecte, li sol·licitem que no ens remeti cap mena de material ni d’idea original. Qualsevol comunicació realitzada no serà tractada confidencialment i pot ser utilitzada per la FUNDACIÓ per a qualsevol finalitat, incloent-hi, sense caràcter limitador, la seva reproducció, modificació, distribució, comercialització, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial.

5. Enllaços amb altres llocs web

El Lloc Web pot posar a disposició dels Usuaris dispositius tècnics d’enllaç, com ara, entre d’altres, enllaços d’hipertext, banners, botons, directoris i qualsevol altra eina de recerca que permeti a l’Usuari accedir a llocs web diferents del Lloc Web o llocs web de tercers (d’ara endavant, links). La instal·lació d’aquests links té per únic objecte facilitar als Usuaris l’accés a informació disponible oferta per tercers.

L’esment d’aquests links no suposa el control o l’acceptació i/o l’aprovació per part de la FUNDACIÓ dels continguts o els serveis que ofereixen i posen a disposició de l’Usuari. Per tant, l’Usuari ha d’extremar la seva prudència en la valoració i la utilització dels links, de manera que la FUNDACIÓ resta exonerada de tota responsabilitat en relació amb la informació, les dades, els arxius, els productes, els serveis i qualsevol classe de material existent en les pàgines a què s’accedeix mitjançant els links esmentats.

La inclusió de vincles o enllaços de qualsevol mena a altres llocs web no suposa que la FUNDACIÓ els promogui, avali, garanteixi o recomani. Els vincles o enllaços que inclou el Lloc Web de la FUNDACIÓ únicament són oferts com a referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els seus continguts, titularitat, serveis o productes oferts.

6. Enllaços al Lloc Web

Tot link, en els termes definits en la clàusula anterior, establert entre qualsevol lloc web i el Lloc Web no implica, per la seva mera existència, cap mena de relació legal entre el Lloc Web i el lloc web que incorpori el link esmentat, com tampoc el coneixement i l’acceptació per part de la FUNDACIÓ de la seva existència i contingut.

La FUNDACIÓ no garanteix ni assumeix cap mena de responsabilitat pels danys i els perjudicis de qualsevol natura que es puguin derivar de la utilització dels serveis i els continguts existents al lloc web en què figura el link al Lloc Web.

7. Limitacions de responsabilitat

Aquest Lloc Web ha estat elaborat de bona fe per la FUNDACIÓ amb informació procedent de fonts internes i externes i l’ofereix en el seu estat actual als Usuaris, però pot contenir imprecisions o errates.

La FUNDACIÓ no fa manifestacions ni ofereix garanties de cap mena, ja siguin explícites o implícites, pel que fa al funcionament del Lloc Web o a la informació, el contingut, el programari, els materials o els productes que s’hi inclouen o en els quals es basa el seu funcionament. En la mesura que ho permet la legislació aplicable, la FUNDACIÓ resta exonerada de qualssevol responsabilitats, ja siguin explícites o implícites. La FUNDACIÓ no és responsable dels danys o dels perjudicis de qualsevol mena que es puguin derivar de l’ús d’aquest Lloc Web incloent-hi, entre d’altres, els danys i els perjudicis de qualsevol mena que es puguin produir, ja siguin de forma directa o indirecta i, en especial, d’aquells que es poden derivar de la interrupció del servei per part del Lloc Web, així com de la seva continuïtat.

Així mateix, la FUNDACIÓ tampoc no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que es puguin produir per la utilització per part de l’usuari d’un navegador d’una versió no actualitzada o insegura, així com per l’activació dels dispositius de conservació de claus o codis d’identificació de l’Usuari al navegador, ni dels danys, els errors o les inexactituds que es pugin derivar del seu mal funcionament.

L’Usuari respon dels danys i els perjudicis de qualsevol natura que la FUNDACIÓ pugui patir com a conseqüència, directa o indirecta, de l’incompliment per part de l’Usuari de les Condicions Generals i, en particular, de les Condicions Específiques.

8. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si cap de les clàusules de les presents Condicions Generals és declarada, totalment o parcial, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà la disposició esmentada o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç; tret d’això, subsistirà la resta de les altres Condicions Generals i es considerarà no posada la disposició o la part de la disposició que n’hagi resultat afectada, llevat que, per ser essencial en les presents Condicions Generals, les afecti de manera integral.

9. Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals, així com les Condicions Específiques i totes aquelles relacions que puguin sorgir de l’accés i la utilització del Lloc Web entre l’Usuari i la FUNDACIÓ, s’interpreten i regeixen de conformitat amb la legislació espanyola. Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència, l’accés, la utilització o el contingut de les Condicions Generals o de les Condicions Específiques, ambdues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Tarragona.